Publikační činnost

 • Vašíček, M., Belanová, P.: Novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s prokazováním původu
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2017, číslo 9
 • Vašíček, M., Belanová, P.: Neoprávněně dlouhé zadržování odpočtu DPH – jak se bránit? Institut zásahové žaloby vs. žaloby na nečinnost
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2017, číslo 1
 • VÍTEK, Michal. Úvod do zákona o registru smluv.
  Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 26-30. ISSN 1210-6348.
 • BROŽ, Jan. Státní zaměstnanec a člen Parlamentu ČR jako pachatelé přestupků a jejich právo na přístup k soudu (komparace).
  In SKULOVÁ, Soňa et al (eds). Dny práva 2015 – Days of Law 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 61 – 72. ISBN 978-80-210-8200-7.
 • VÍTEK, Michal. Zamyšlení nad akcesoritou podnájmu. In BEJČEK, J., ŠILHÁN, J., VALDHANS, J.. Dny práva 2015, Část I. Zákonná regulace v. smluvní úprava?
  1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 141 - 152, 12 s. ISBN 978-80-210-8192-5.
 • VÍTEK, Michal. Podmíněné započtení pohledávek.
  Rekodifikace a praxe, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 3, č. 5, s. 7-8. ISSN 1805-6822.
 • VÍTEK, Michal. Smlouva ve prospěch třetí osoby a smlouva o plnění třetí osoby.
  In KYSELOVSKÁ, Tereza ; KADLUBIEC, Vojtěch ; PROVAZNÍK, Jan ; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly ; VIRDZEKOVÁ, Alica. COFOLA 2015 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 293 - 302, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 • Ptašnik, A.: Electronic Advocacy, Masaryk University Journal of Law and Technology,
  Faculty of Law, Masaryk University, Brno, ročník 2007, číslo 2, str. 319
 • Ptašnik, A.: Automatizované zpracování právních textů,
  1. vydání, KEY Publishing, Ostrava, 2007, 168 stran
 • Jabůrková, V., Gregorová, J.: Silnější zbraně proti nesolidním nájemníkům?,
  Profit, Stanford, Praha, ročník 2006, číslo 44, str. 21
 • Brunclík, Z.: Elektronická podání,
  Právní rádce, Economia, Praha, ročník 2006, číslo 3
 • Ptašnik, A.: Publikační platforma právních předpisů,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2006, číslo 19
 • Brunclík, Z.: Listinná, nebo elektronická agenda?,
  Moderní obec, Economia, Praha, ročník 2006, číslo 1
 • Ptašnik, A.: Náhrada nákladů civilního řízení a DPH – změny od roku 2004,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2006, číslo 1
 • Vašíček, M.: Obecní exekuce a čísla účtů dlužníků,
  Moderní obec, Economia, Praha, ročník 2005, číslo 7
 • Jabůrková, V., Gregorová, J.: Šikanózní návrhy na konkurz,
  Profit, Stanford, Praha, ročník 2005, číslo 46
 • Vašíček, M., Brunclík, Z.: Soukromí exekutoři šetří radnicím milióny,
  Moderní obec, Economia, Praha, ročník 2005, číslo 4, str. 51-52
 • Brunclík, Z.: Elektronická podání v právní praxi (prezentace),
  Konference Právnický podzim - UPPČR, ročník 2005, číslo 0
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: Ještě k nájmu podniku - nemocnice fungující v právní formě příspěvkové organizace,
  Zdravotnictví a právo, ročník 2004, číslo 9, str. 20-24
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: „Překvapivé právní hodnocení“ ve světle zásady kontradiktornosti,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2004, číslo 6, str. 221-224
 • Ptašnik, A.: K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva,
  Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ročník 2004, číslo 4, str. 346
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: K některým ústavněprávním aspektům činnosti ČLK,
  Zdravotnictví a právo, ročník 2004, číslo 3, str. 7-12
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: Vznik věcného břemene ponecháním si části vlastnického práva,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2004, číslo 21, str. 788-793
 • Dvořáček, D.: K abstraktní kontrole ústavnosti vnitrostátních právních předpisů implementujících komunitární právo,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2004, číslo 19, str. 723-727
 • Ptašnik, A., Štanglová, K.: Zproštění mlčenlivosti advokáta,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2004, číslo 15, str. 579-581
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: Společné jmění manželů a vypořádání závazků,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2004, číslo 11, str. 420-424
 • Vašíček, M.: Dobrodružství právníka v českém zdravotnictví aneb od právní praxe k právní teorii,
  Common Law Review, Common Law Society, Praha, ročník 2003, číslo 5
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2003, číslo 11, str. 569-573
 • Vašíček, M., Dvořáček, D.: Zdravotnictví v České republice a vstup do EU,
  Zdravotnictví a právo, ročník 2003, číslo 10, str. 2-4
 • Vašíček, M., Chobola, T.: Dodatečné daňové přiznání a nadměrná délka soudního řízení,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2003, číslo 1, str. 29
 • Vašíček, M., Chobola, T.: Nad povahou lhůty pro vypořádání SJM dohodou podle §150 ObčZ: Skutečně na to mají bývalí manželé pouze tři roky?,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2002, číslo 9, str. 441
 • Vašíček, M.: Nález ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 24/1999 a jeho důsledky,
  Tempus Medicorum, Česká lékařská komora, Praha, ročník 2000, číslo 6
 • Vašíček, M.: K náležitostem přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy o nemovitosti,
  Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, Praha, ročník 2000, číslo 5, str. 72
 • Vašíček, M.: Může soud slovní spojení 'stejná práva' vykládat restriktivně?,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 2000, číslo 12, str. 560
 • Ptašnik, A.: Language for Automated Law Processing,
  In: Polčák, R. Škop, M., Šmahel D.: Cyberspace 2005, Masarykova univerzita, Brno, ročník 2., číslo 7, str. 51-56
 • Brunclík, Z.: Eletronic Communication in Legal Profession,
  In: Polčák, R. Škop, M., Šmahel D.: Cyberspace 2005, Masarykova univerzita, Brno, ročník 2., číslo 8, str. 57-66
 • Ptašnik, A.: Cyberspace in Public Administration,
  In: Polčák, R. Škop, M., Šmahel D.: Cyberspace 2005, Masarykova univerzita, Brno, ročník 2., číslo 13, str. 113-116
 • Vašíček, M.: Smlouva o nájmu nebytových prostor,
  Právní praxe v podnikání, Komora komerčních právníků, Praha, ročník 1997, číslo 6, str. 34
 • Vašíček, M.: K odporovatelnosti úplatným právním úkonům,
  Obchodní právo, Prospektrum, Praha, ročník 1997, číslo 2, str. 27
 • Vašíček, M.: Zákonodárná a soudní moc v rozporu - co dělat?,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1996, číslo 7, str. 320-321
 • Vašíček, M.: K zániku zástavního práva k nemovitosti při odstoupení od smlouvy,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1996, číslo 11, str. 519-520
 • Vašíček, M., Honěk, J.: Ještě k účasti a zastupování na valné hromadě akciové společnosti,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1996, číslo 1, str. 19-20
 • Vašíček, M.: Lhůty pro odvolání v daňovém řízení - polemika,
  Daně, Orac, Praha, ročník 1996, číslo 1, str. 24
 • Vašíček, M.: Poznámka ke statutárním orgánům společnosti s ručením omezeným,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1995, číslo 5, str. 193-194
 • Vašíček, M.: Poznámka ke konkurenční klauzuli,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1995, číslo 4, str. 143
 • Vašíček, M.: Několik úvah o vedlejších ujednáních nejen ve smlouvě o převodu obchodního podílu,
  Právo a podnikání, Sagit, Ostrava, ročník 1995, číslo 4, str. 8
 • Vašíček, M.: Obchodní podíl v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů,
  Právní rádce, Economia, Praha, ročník 1995, číslo 2, str. 14
 • Vašíček, M.: Přípustnost smluvního závazku nekonkurovat zeměstnavateli po skončení zaměstnání ve spojitosti se smluvní pokutou - polemika,
  Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha, ročník 1994, číslo 1, str. 17-18

Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČ:29307601, DIČ:CZ29307601, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 73100

O kanceláři . Náš tým . Kontakty . Cenová politika . Speciální nabídky . Publikační činnost . Kariéra . Naši partneři .